சனி, 9 மே, 2020

உணவைத்துாக்கி எறிந்தார்களா? #Facknews https://youtu.be/YEmxhn_ofZE

உணவைத்துாக்கி எறிந்தார்களா? #Facknews
வடஇந்தியா தொழிலாளர்கள் ரயிலில் உணவைதுாக்கி எறிந்து கேரளாஅரசுக்கு எதிராக கோசமிட்டது பேக்நியூஸ்சா..?Facknews #Indianrailway #Keralagov
https://youtu.be/YEmxhn_ofZE

best links in tamil
More than a Blog Aggregator

0 கருத்துகள்: